เงื่อนไข และข้อตกลงของพันธมิตร

  MAS888 ความบันเทิงออนไลน์

  1. สมาชิก จะต้องยอมรับ เงื่อนไข และข้อตกลง ทั้งของ MAS888 และระบบพันธมิตร หากมีการผิดข้อตกลงไม่ว่ากรณีใดๆ บัญชีจะต้องถูกระงับโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  2. สมาชิกสามารถเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบสถานะของสมาชิกได้ตลอดเวลา ทาง MAS888 จะคำนวณค่าคอมมิชชั่น ที่สมาชิกจะได้รับตามระบบพร๊อกซี่
  3. MAS888 สงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบ ใดๆ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับระบบพันธมิตร ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และรวมทั้งการบอกเลิกสัญญาพันธมิตร ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาง MAS888 จะส่งรายละเอียดแจ้งไปยังสมาชิกผ่านทางอีเมล์

  อำนาจและหน้าที่ของพันธมิตร MAS888

  • พันธมิตรจะต้องให้ความร่วมมือกับ MAS888 อย่างเต็มที่เพื่อ การขาย การตลาด และการขยายการให้บริการ ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย และกฎ ระเบียบ และไม่ขัดต่อภาพลักษณ์ที่ดี ของ MAS888
  • หากมีโปรแกรมส่งเสริมการขาย การตลาดอื่นใด นอกเหนือจากนี้ ทางพันธมิตรจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • ห้ามมิให้พันธมิตร คัดลอก หรือเปิดเผยอมูลของทาง MAS888 ไม่ว่าจะเป็นรายงาน หน้าจอ การโฆษณา หากมีการละเมิดทาง MAS888 สงวนสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดี หากมีกรณีเป็นที่สงสัยให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
  • ข้อบัญญัติและกฎระเบียบ

   1. สมาชิกไม่มีสิทธิในการจัดการระดับบัญชี โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง MAS888 หากมีการละเมิดจะถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
   2. สมาชิกมีหน้าที่จะต้องปกปิดข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใด หากมีการพบ การละเมิดข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่ากรณีใดๆ สมาชิก จะถูกยกเลิกและระงับบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
   3. สมาชิกสามารถมีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว หากตรวจสอบพบว่ามีบัญชีจาก IP เดียวกันมากกว่าหนึ่งบัญชีสมาชิก จะถูกยกเลิกและระงับบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
   4. การเดิมพันภายใต้การเป็นตัวแทนพันธมิตร จะต้องมีอย่างน้อย 5 บิล ต่อเดือน และ อย่างน้อย สามครั้งต่อสัปดาห์สำหรับการเดิมพันบิลปกติ หากมีการละเมิดข้อตกลงบัญชีสมาชิก จะถูกยกเลิกและระงับบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น.
   5. บัญชีสมาชิกที่ถูกระงับ ไม่สามารถดำเนินการ ฝาก ถอน หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับทาง MAS888 ได้ หากมีการกระทำดังกล่าว ทาง MAS888 ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ และมีคำสั่งใดๆ ต่อไป
   6. ทาง MAS888 สงวนสิทธ์ในการระงับและบอกเลิกการเป็นสมาชิกพันธมิตร หากสมาชิกต้องการจะบอกเลิกจะต้องแจ้งให้ทาง MAS888 ทราบล่วงหน้าอย่งน้อย เจ็ดวัน และหากตรวจสอบว่ามีการกระทำทุจริตอื่นใดบัญชีสมาชิก จะถูกยกเลิกและระงับบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
   7. สมาชิกไม่มีสิทธิเปิดเผยความเป็นสมาชิก และการเป็นพันธมิตรได้ หากมีการละเมิด บัญชีสมาชิก จะถูกยกเลิกและระงับบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
   8. หากมีการบอกเลิกสัญญา ไม่ว่ากรณีใดๆ MAS888 ขอสงวนสิทธ์ในการดำเนินการ หรือ ยกเลิกภาระหน้าที่ต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนบอกเลิกสัญญา